ZGŁOŚ DRUŻYNĘ

REGULAMIN GRY INTERNETOWEJ „ZABRZONAUCI”

I.ORGANIZATORZY GRY

1.Organizatorami internetowej gry „Zabrzonauci 2” (zwanej dalej Grą), która odbędzie się w dniach od 18 do 28 października 2021 roku na stronie www.zabrzonauci.pl są Urząd Miasta Zabrze oraz Silesia Events (zwani dalej Organizatorami).

2.Reprezentantami Organizatorów są:

a) Pan Michał Wadowski – Urząd Miasta Zabrze

b) Pani Dorota Janas – Silesia Events

3.Organizatorzy zobowiązują się do podjęcia wszelkich starań, by Gra przebiegała w sposób zgodny z Regulaminem.

4.Organizatorzy poprzez swoich reprezentantów mają za zadanie rozstrzygać wszelkie kwestie związane z przestrzeganiem regulaminu Gry i podejmują wiążące decyzje wobec Graczy dotyczące realizacji postanowień niniejszego regulaminu. Reprezentanci mogą zmieniać postanowienia niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn. Decyzje reprezentantów Organizatorów są nieodwołalne i nie wymagają uzasadnienia wobec Graczy.

II. CELE GRY

1.Celem Gry jest popularyzacja nauki wśród przedszkolaków, uczniów klas 4-6 i klas 7-8 szkół podstawowych oraz wśród uczniów szkół średnich w Zabrzu.

2.Celem Gry jest promocja instytucji i osób w Zabrzu, które zajmują się popularyzacją szeroko pojętej nauki.

III. UCZESTNICY GRY

1.Gra jest przeznaczona dla przedszkolaków, uczniów klas 4-6 i klas 7-8 szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół średnich w Zabrzu.

2.W Grze przewidziano cztery kategorie wiekowe:

2.1.Przedszkolaki.

2.2.Uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych w Zabrzu.

2.3.Uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych w Zabrzu.

2.4.Uczniowie szkół średnich w Zabrzu.

3.Uczestnikiem Gry jest przedszkole, szkoła podstawowa lub średnia zlokalizowana w Zabrzu.

4.Każda szkoła przystępująca do Gry wybiera swoją reprezentację.

5.Szkoła może wystawić maksymalnie po jednej reprezentacji w każdej kategorii wiekowej. Przedszkole może wystawić maksymalnie jedną reprezentację.

6.Każda reprezentacja składa się z pracownika placówki, która wytypowała daną reprezentację oraz z maksymalnie 10 uczniów/przedszkolaków.

IV. REJESTRACJA UCZESTNIKÓW GRY

1.Udział w Grze jest bezpłatny.

2.Rejestracja reprezentacji Uczestnika jest niezbędnym warunkiem udziału w Grze.

3.Rejestracji dokonuje się na stronie www.zabrzonauci.pl wypełniając i wysyłając formularz elektroniczny.

4.Rejestracji można dokonywać od 8 do 26 października 2021 r.

6.Rejestracja dokonana między 18 a 26 października 2021 r. pozwala na dołączenie do Gry i realizację wszystkich zadań Gry, również tych, które zostały opublikowane wcześniej. Należy jednak pamiętać, że późniejsze rozpoczęcie Gry skraca czas na wykonanie wszystkich zadań w stosunku do reprezentacji, które dołączyły do Gry wcześniej.

V. ZASADY GRY

1.W poniedziałek 18 października 2021 o godzinie 8.00 na stronie www.zabrzonauci.pl w sekcji ZADANIA zostaną opublikowane wszystkie zadania Gry dla wszystkich kategorii uczestników Konkursu.

2.Będzie 1 zadanie dla przedszkolaków i 10 zadań dla pozostałych kategorii wiekowych.

3.Przy każdym zadaniu Gry będzie informacja o liczbie punktów, którą można uzyskać za jego wykonanie.

4.Ostatecznym terminem wysyłania rozwiązań jest 26 października 2021 r. do godziny 20.00. Rozwiązania można również wysyłać częściami na bieżąco.

5.Do wysłania rozwiązań zadań Gry służy formularz elektroniczny, który zostanie opublikowany na stronie www.zabrzonauci.pl w dniu 18 października 2021 wraz z publikacją zadań.

VI. ZAKOŃCZENIE GRY

1.Celem reprezentacji Uczestników Gry jest rozwiązanie jak największej liczby zadań Gry opublikowanych 18 października 2021 r. i tym samym zdobycie jak najwyższego wyniku liczonego w punktach.

2.Informacja o wyniku uzyskanym przez każdą reprezentację zostanie opublikowana w dniu 28 października 2021 r. o godzinie 12.00 na stronie Gry.  

VII. NAGRODY GRY

1.Najlepsza drużyna w każdej kategorii otrzyma nagrody indywidualne dla każdego członka drużyny. Dla przedszkoli będzie to voucher o wartości 30 złotych, a w pozostałych kategoriach o wartości 50 złotych dla każdego członka zwycięskiej drużyny.

2.Nagrody zostaną wysłane drogą elektroniczną do opiekuna danej reprezentacji.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) informuję, że:

1.Gracze poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu w nim określonym.

2.Administratorem danych osobowych uczestników Gry jest Silesia Events z siedzibą w Katowicach.

3.Dane osobowe Graczy (imię, nazwisko, email) przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w organizowanej przez Urząd Miasta Zabrze grze internetowej „Zabrzonauci”.

Dane osobowe Graczy będą przechowywane przez okres do 5 lat i po tym okresie zostaną usunięte za protokołem.

Gracz posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 6. Gracze mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają iż przetwarzanie danych osobowych dotyczące Graczy narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

REGULAMIN GRY INTERNETOWEJ „ZABRZONAUCI”

I.ORGANIZATORZY GRY

1.Organizatorami internetowej gry „Zabrzonauci 2” (zwanej dalej Grą), która odbędzie się w dniach od 18 do 28 października 2021 roku na stronie www.zabrzonauci.pl są Urząd Miasta Zabrze oraz Silesia Events (zwani dalej Organizatorami).

2.Reprezentantami Organizatorów są:

a) Pan Michał Wadowski – Urząd Miasta Zabrze

b) Pani Dorota Janas – Silesia Events

3.Organizatorzy zobowiązują się do podjęcia wszelkich starań, by Gra przebiegała w sposób zgodny z Regulaminem.

4.Organizatorzy poprzez swoich reprezentantów mają za zadanie rozstrzygać wszelkie kwestie związane z przestrzeganiem regulaminu Gry i podejmują wiążące decyzje wobec Graczy dotyczące realizacji postanowień niniejszego regulaminu. Reprezentanci mogą zmieniać postanowienia niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn. Decyzje reprezentantów Organizatorów są nieodwołalne i nie wymagają uzasadnienia wobec Graczy.

II. CELE GRY

1.Celem Gry jest popularyzacja nauki wśród przedszkolaków, uczniów klas 4-6 i klas 7-8 szkół podstawowych oraz wśród uczniów szkół średnich w Zabrzu.

2.Celem Gry jest promocja instytucji i osób w Zabrzu, które zajmują się popularyzacją szeroko pojętej nauki.

III. UCZESTNICY GRY

1.Gra jest przeznaczona dla przedszkolaków, uczniów klas 4-6 i klas 7-8 szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół średnich w Zabrzu.

2.W Grze przewidziano cztery kategorie wiekowe:

2.1.Przedszkolaki.

2.2.Uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych w Zabrzu.

2.3.Uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych w Zabrzu.

2.4.Uczniowie szkół średnich w Zabrzu.

3.Uczestnikiem Gry jest przedszkole, szkoła podstawowa lub średnia zlokalizowana w Zabrzu.

4.Każda szkoła przystępująca do Gry wybiera swoją reprezentację.

5.Szkoła może wystawić maksymalnie po jednej reprezentacji w każdej kategorii wiekowej. Przedszkole może wystawić maksymalnie jedną reprezentację.

6.Każda reprezentacja składa się z pracownika placówki, która wytypowała daną reprezentację oraz z maksymalnie 10 uczniów/przedszkolaków.

IV. REJESTRACJA UCZESTNIKÓW GRY

1.Udział w Grze jest bezpłatny.

2.Rejestracja reprezentacji Uczestnika jest niezbędnym warunkiem udziału w Grze.

3.Rejestracji dokonuje się na stronie www.zabrzonauci.pl wypełniając i wysyłając formularz elektroniczny.

4.Rejestracji można dokonywać od 8 do 26 października 2021 r.

6.Rejestracja dokonana między 18 a 26 października 2021 r. pozwala na dołączenie do Gry i realizację wszystkich zadań Gry, również tych, które zostały opublikowane wcześniej. Należy jednak pamiętać, że późniejsze rozpoczęcie Gry skraca czas na wykonanie wszystkich zadań w stosunku do reprezentacji, które dołączyły do Gry wcześniej.

V. ZASADY GRY

1.W poniedziałek 18 października 2021 o godzinie 8.00 na stronie www.zabrzonauci.pl w sekcji ZADANIA zostaną opublikowane wszystkie zadania Gry dla wszystkich kategorii uczestników Konkursu.

2.Będzie 1 zadanie dla przedszkolaków i 10 zadań dla pozostałych kategorii wiekowych.

3.Przy każdym zadaniu Gry będzie informacja o liczbie punktów, którą można uzyskać za jego wykonanie.

4.Ostatecznym terminem wysyłania rozwiązań jest 26 października 2021 r. do godziny 20.00. Rozwiązania można również wysyłać częściami na bieżąco.

5.Do wysłania rozwiązań zadań Gry służy formularz elektroniczny, który zostanie opublikowany na stronie www.zabrzonauci.pl w dniu 18 października 2021 wraz z publikacją zadań.

VI. ZAKOŃCZENIE GRY

1.Celem reprezentacji Uczestników Gry jest rozwiązanie jak największej liczby zadań Gry opublikowanych 18 października 2021 r. i tym samym zdobycie jak najwyższego wyniku liczonego w punktach.

2.Informacja o wyniku uzyskanym przez każdą reprezentację zostanie opublikowana w dniu 28 października 2021 r. o godzinie 12.00 na stronie Gry.  

VII. NAGRODY GRY

1.Najlepsza drużyna w każdej kategorii otrzyma nagrody indywidualne dla każdego członka drużyny. Dla przedszkoli będzie to voucher o wartości 30 złotych, a w pozostałych kategoriach o wartości 50 złotych dla każdego członka zwycięskiej drużyny.

2.Nagrody zostaną wysłane drogą elektroniczną do opiekuna danej reprezentacji.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) informuję, że:

1.Gracze poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu w nim określonym.

2.Administratorem danych osobowych uczestników Gry jest Silesia Events z siedzibą w Katowicach.

3.Dane osobowe Graczy (imię, nazwisko, email) przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w organizowanej przez Urząd Miasta Zabrze grze internetowej „Zabrzonauci”.

Dane osobowe Graczy będą przechowywane przez okres do 5 lat i po tym okresie zostaną usunięte za protokołem.

Gracz posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 6. Gracze mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają iż przetwarzanie danych osobowych dotyczące Graczy narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.